Politika privatnosti

Politika privatnosti ličnih informacija (dalje - "Politika") važi u odnosu na sve informacije koje D.O.O. "VRNEXT" (dalje - Kompanija) dobija od Korisnika prilikom korišćenja bilo kojih njegovih servisa, proizvoda i usluga (dalje - Servisi), kao i prilikom izvršenja Kompanijom bilo kojih sporazuma i ugovora sa Korisnikom. Korišćenje Servisa od strane Korisnika podrazumeva bezuslovno pristajanje Korisnika sa ovom Politikom i uslovima obrade njegovih ličnih informacija navedenim u njoj. Ako Korisnik nije saglasan sa Politikom u celosti ili delimično, on ne bi trebao da koristi bilo koje Servise Kompanije.

1. Lične informacije Korisnika koje obrađuje Kompanija
1.1. U okviru ove Politike pod "ličnim informacijama Korisnika" podrazumevaju se:
1.1.1. Lične informacije koje Korisnik pruža o sebi prilikom registracije (kreiranja naloga) ili u procesu korišćenja Servisa, uključujući lične podatke Korisnika. Obavezna informacija za pružanje Servisa je označena na određeni način. Ostale informacije može pružiti Korisnik po svojoj želji.
1.1.2. Podaci koji se automatski prenose Kompaniji u procesu korišćenja Servisa, putem softvera instaliranog na uređaju Korisnika, uključujući IP-adresu, podatke cookie fajlova, informacije o browseru Korisnika (ili drugom programu, pomoću kojeg se vrši pristup Servisima), tehničke karakteristike hardvera i softvera koje Korisnik koristi, datum i vreme pristupa Servisima, adrese zahtevanih stranica i druge slične informacije.
1.2. Ova Politika se primenjuje samo na informacije koje se obrađuju tokom korišćenja Servisa. Kompanija ne kontroliše i nije odgovorna za obradu informacija sajtova trećih lica, na koje Korisnik može preći po linkovima dostupnim na sajtovima Kompanije.
1.3. Kompanija ne proverava tačnost ličnih informacija koje pruža Korisnik. Ako Kompanijom bude utvrđeno da je Korisnik pružio nepotpune ili netačne informacije, Kompanija ima pravo po svom nahođenju da blokira ili obriše nalog Korisnika i odbije Korisniku korišćenje Servisa do unošenja odgovarajućih korekcija u pružene informacije.

2. CILJEVI OBRADU LIČNIH INFORMACIJA KORISNIKA
2.1. Kompanija prikuplja i čuva samo lične informacije, čije čuvanje tokom određenog zakonom predviđenog roka je propisano zakonom, kao i lične informacije koje su potrebne za pružanje Servisa i/ili izvršenje sporazuma i ugovora sa Korisnikom.
2.2. Lične informacije Korisnika Kompanija obrađuje u sledećim ciljevima:
2.2.1. Identifikacija strane u okviru Servisa;
2.2.2. Pružanje Korisniku personalizovanih Servisa, izvršenje sporazuma i ugovora;
2.2.3. Ostvarivanje komunikacije sa Korisnikom, uključujući slanje obaveštenja, zahteva i informacija, vezanih za korišćenje Servisa, izvršenje sporazuma i ugovora, kao i obrada zahteva i prijava od strane Korisnika;
2.2.4. Poboljšanje kvaliteta Servisa, udobnost njihovog korišćenja, razvoj novih Servisa.
2.2.5. Sprovođenje statističkih i drugih istraživanja na osnovu anonimiziranih podataka.

3. USLOVI OBRADU LIČNIH INFORMACIJA KORISNIKA. REDOSLED I USLOVI PRENOSA LIČNIH INFORMACIJA TREĆIM LICIMA
3.1. Kompanija obrađuje lične informacije Korisnika u skladu sa zahtevima važećeg zakonodavstva, uključujući Federalni zakon RF "O ličnim podacima".
3.2. Kompanija čuva poverljivost u odnosu na sve lične informacije Korisnika. Ne smatra se kršenjem poverljivosti od strane Kompanije dobrovoljno pružanje Korisnikom informacija o sebi neograničenom krugu lica u slobodnom pristupu. Prilikom korišćenja pojedinih Servisa, Korisnik se slaže sa tim da određeni deo njegovih ličnih informacija postaje javno dostupan.
3.3. Kompaniji se daje pravo da prenese lične informacije Korisnika trećim licima u sledećim slučajevima:
3.3.1. Korisnik je izrazio saglasnost na takve radnje;
3.3.2. Prenos je neophodan za korišćenje od strane Korisnika određenih Servisa, ili za izvršenje određenog sporazuma ili ugovora sa Korisnikom;
3.3.3. Prenos se vrši u skladu sa ruskim ili drugim primenjivim zakonodavstvom u slučajevima i redu predviđenim zakonom;
3.3.4. U cilju obezbeđivanja mogućnosti zaštite prava i zakonitih interesa Kompanije ili trećih lica u slučajevima kada Korisnik krši Korisnički sporazum Kompanije (vidi gore) ili ovu Politiku.
3.3.5. Lične informacije u obliku anonimiziranih statističkih podataka, dobijenih nakon njihove obrade Kompanijom, prenose se trećem licu za sprovođenje istraživanja, izvršenje radova ili pružanje usluga po nalogu Kompanije.

4. IZMENA I UKLANJANJE LIČNIH INFORMACIJA. OBAVEZNO ČUVANJE PODATAKA
4.1. Korisnik može u bilo kom trenutku izmeniti (ažurirati, dopuniti) pružene lične informacije ili njihov deo, koristeći funkciju uređivanja ličnih podataka na stranici podešavanja ličnih podataka.
4.2. Korisnik takođe može obrisati pružene lične informacije u okviru određenog korisničkog naloga, koristeći funkciju "Obriši nalog", shvatajući da brisanje naloga može dovesti do nemogućnosti korišćenja nekih Servisa, kao i gubitka svih prethodno dobijenih i sačuvanih rezultata korišćenja Servisa.
4.3. Prava predviđena st. 4.1. i 4.2. ove Politike mogu biti ograničena, ako je to predviđeno važećim zakonodavstvom. U tom slučaju brisanje/izmena, dopuna, ažuriranje informacija Korisnika ne znači prekid obrade takvih informacija od strane Kompanije. U slučajevima predviđenim zakonodavstvom, Kompanija može imati/sačuvati obavezu čuvanja izmenjenih ili obrisanih informacija Korisnika na rok, utvrđen zakonodavstvom, i predati takve informacije u postupku, utvrđenom zakonodavstvom, ovlašćenom državnom organu.

5. OBRADA LIČNIH INFORMACIJA POMOĆU FAJLOVA COOKIE I BROJAČA
5.1. Fajlovi cookie, koje Kompanija prenosi opremi Korisnika i opremom Korisnika Kompaniji, mogu se koristiti od strane Kompanije za pružanje Korisniku personalizovanih Servisa, u statističke i istraživačke svrhe, kao i za unapređenje Servisa.
5.2. Korisnik potvrđuje da mu je jasno da oprema i softver koje koristi za posetu sajtova na internetu mogu posedovati funkciju zabrane operacija sa fajlovima cookie (za sve sajtove ili za određene sajtove), kao i brisanje prethodno dobijenih fajlova cookie.
5.3. Kompanija ima pravo usloviti pružanje određenog Servisa time da Korisnik dozvoli prijem i dobijanje fajlova cookie.
5.4. Struktura fajla cookie, njegov sadržaj i tehnički parametri određuju se od strane Kompanije i mogu se menjati bez prethodnog obaveštenja Korisnika.
5.5. Brojači, smešteni od strane Kompanije u Servisima, mogu se koristiti za analizu fajlova cookie Korisnika, za prikupljanje i obradu statističkih informacija o korišćenju Servisa, kao i za obezbeđivanje funkcionalnosti Servisa, kao u celini ili njihovih pojedinačnih funkcija posebno. Tehnički parametri rada brojača određuju se od strane Kompanije i mogu se menjati bez prethodnog obaveštenja Korisnika.

6. MERE ZA ZAŠTITU LIČNIH INFORMACIJA KORISNIKA
6.1. Kompanija preduzima potrebne i dovoljne tehničke i organizacione mere za zaštitu ličnih informacija Korisnika, pruženih Kompaniji, od neovlašćenog ili slučajnog pristupa, uništenja, izmene, blokiranja, kopiranja, širenja, kao i od neovlašćenih dela trećih lica u odnosu na takve lične informacije Korisnika.

7. REDOSLED IZMENE POLITIKE. PRIMENLJIVO ZAKONODAVSTVO
7.1. Kompanija ima pravo da unosi izmene u ovu Politiku. Pri unošenju izmena u aktuelnoj redakciji navodi se datum poslednjeg ažuriranja. Nova redakcija Politike stupi na snagu od trenutka njenog objavljivanja, ako nije drugačije predviđeno novom redakcijom Politike.
7.2. Na ovu Politiku i odnose između Korisnika i Kompanije, koji nastaju u vezi sa primenom ove Politike, primenjuje se materijalno pravo Ruske Federacije.

8. POVRATNA VEZA
8.1. Sve predloge ili pitanja u vezi sa ovom Politikom Korisnik ima pravo da uputi Kompaniji na adresu elektronske pošte info@vrnext.io